calligraphy painting

calligraphy painting

ان شاالله جلسات نقاشیخط در روزهای 3 و 10 و 17 و 24 اسفند 91

همانند گذشته ، روزهای پنج شنبه ساعت 9 تا 12 برگزار خواهد شد

هماهنگی و هرگونه تغییر در زمان از طریق مدیر برنامه سرکار خانم سیده مهدی که این جلسات را شکل میدهند، صورت می پذیرد


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>